× خانه اهداف تیم ما تماس با ما

نقطه عطف

سومین دوره‌ی سالانه‌ی هنرهای تجسمی ساتین با عنوان «نقطه عطف»

هنرمند
31
شایسته حسن‌پوری
نقاشی
از مجموعه‌ی ما نی‌های مردابی
32
سیدمحمد نقیب
نقاشی
گذر
33
شایسته حسن‌پوری
نقاشی
از مجموعه‌ی ما نی‌های مردابی
34
سیدمحمد نقیب
نقاشی
امید
35
ساره فرشیدی مقدم
نقاشی
بدون عنوان
36
فاطمه محمد علی خانی
نقاشی
به مثابه کالا
37
فاطمه محمد علی خانی
نقاشی
به مثابه کالا
38
فاطمه محمد علی خانی
نقاشی
به مثابه کالا
39
مصطفی سروری
مجسمه‌سازی
آب
40
مصطفی سروری
مجسمه‌سازی
ضربه
41
مصطفی سروری
مجسمه‌سازی
برج
42
محمد مهدی بغدادی
مجسمه‌سازی
بدون عنوان
43
سارا ابویی
نقاشی
مادر
44
محمد مهدی بغدادی
مجسمه‌سازی
بدون عنوان
45
سارا ابویی
نقاشی
سلف پرتره
46
زهرا خازنی
هنرهای جدید
بدون عنوان
47
زهرا خازنی
هنرهای جدید
بدون عنوان
48
ساره فرشیدی مقدم
نقاشی
بدون عنوان
49
فرحناز جلیلوند
مجسمه‌سازی
ماسک زنان اقوام ایران
50
فرحناز جلیلوند
مجسمه‌سازی
مجسمه و ماسک از زنان اقوام ایران
51
فرحناز جلیلوند
مجسمه‌سازی
ماسک زنان اقوام ایرانی
52
سمانه جعفری
نقاشی
روز و شب
53
کرم عزیزی
نقاشی
شش نهر
54
کرم عزیزی
نقاشی
وناب
55
ساناز افشاری
نقاشی
زوال روح
56
ساناز افشاری
نقاشی
طلاق
57
مریم خلیفه
مجسمه‌سازی
حلاج
58
نرگس عندلیب
نقاشی
آتر و آناهیتا
59
نرگس عندلیب
نقاشی
وهوفریان
60
میلاد عمادی
نقاشی
بهار